Publications

Na okłądce: Prezydent Clinton nadaje
Prezydencki Medal Wolności
Janowi Nowakowi Jeziorańskiemu,
Biały Dom, 9 IX 1996

Cover photo: President Clinton awards the
Presidential Medal of Freedom to
Jan Nowak-Jeziorański
The White House, Sept. 9, 1996

 

POLSKA DROGA DO NATO
Listy, Dokumenty, Publikacje

Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

POLAND'S ROAD TO NATO
Letters, Documents, Publications

Archive of Jan Nowak-Jeziorański
in the Ossliński National Institute

Wybór i opracowanie / Selection and editing
Dobrosława Platt

Wstęp / Introduction
Jerzy Koźmiński

Tłumaczenie na polski i angielski /Translation into Polish and English
Tadeusz Mirecki

Wydanie w pełni dwu-języczne / Completely bi-lingual edition

704 stron / pages
ISBN 83-7095-079-5

Gives details of the efforts of Jan Nowak-Jeziorański and the Polish American Congress in convincing the US government to support NATO enlargement and Poland's accession. Podaje szczegóły usiłowań Jana Nowaka Jeziorańskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej aby przekonać rząd USA do rozszerzenia NATO i przyjęcia Polski.

Zamówienia / Orders: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, lub/or Księgarnia Prus


Photo: Antoni Bajdek 

 

 

Tadeusz Mirecki, tłumacz, wręcza książkę z dedykacją Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.

Thaddeus Mirecki, translator, presents an autographed copy of the book to Polish President Lech Kaczyński.

Blair House, Washington, 9 II 2006.